ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗ
 
Θα σας παρακαλούσαμε να διαβάσετε τους παρακάτω γενικούς όρους, πριν εγγραφείτε σε μία από τις  οργανωμένες μεταφορές ή εκδρομές  που κάνουμε.
Σημειώνεται επίσης ότι στους όρους αναφέρονται οι γενικές πληροφορίες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών. Όσον αφορά στις συγκεκριμένες και ειδικές πληροφορίες (προορισμοί, τιμές, ημέρες- ώρες αναχώρησης / επιστροφής, μέσα μεταφοράς, επισκέψεις κλπ.) για την  κάθε οργανωμένη μεταφορά ή εκδρομή  χωριστά, πρέπει να συμβουλευτείτε το υπάρχον πρόγραμμα του γραφείου μας και το σχετικό τιμοκατάλογο.
 
1. ΓΕΝΙΚΑ
Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής είναι ελεγμένα κατά το χρόνο της σύνταξης του εντύπου αυτού για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους με γενικό χαρακτήρα και ισχύουν αν δεν αναφέρεται κάτι άλλο στο πρόγραμμα της κάθε μεταφοράς  ή  της εκδρομής.. Τα όποια στοιχεία και πληροφορίες των προγραμμάτων μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών συνθηκών παγκοσμίως και κυρίως στις μεταφορές και διεθνείς σχέσεις. Σε τέτοια περίπτωση θα έχετε άμεση πληροφόρηση με τον πλέον δόκιμο τρόπο.
 
2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η΄ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Τα παραπάνω γίνονται με επίσκεψη του ιστότοπου και προϋποθέτει της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες γενικούς όρους. Για την εγκυρότητα της εγγραφής πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της μεταφορά  ή  της εκδρομής  , με ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία. Δικαίωμα συμμετοχής της μεταφοράς  ή  της εκδρομής το εξασφαλίζετε με την εξόφληση του συνόλου της αξίας και των σχετικών επιβαρύνσεων 10 ολόκληρες ημέρες πριν την αναχώρηση. Αν τυχόν δεν εξοφληθεί το σύνολο της αξίας της μεταφοράς  ή  της εκδρομής στον προβλεπόμενο χρόνο δίνει το δικαίωμα στα γραφεία μας να ακυρώσουν την κράτηση και ενδεχομένως να απαιτήσουν ακυρωτικά, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. 0 συμβαλλόμενος που είναι εκπρόσωπος της οικογένειας ή της ομάδας του, έχει υποχρέωση να ενημερώσει όλούς αυτούς που εκπροσωπεί για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο τους και τα γραφεία μας είναι στη διάθεση τους για κάθε σχετική πληροφορία, όποτε τους ζητηθεί.
 
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Είμαστε υποχρεωμένοι να συντονίσουμε και να εκτελέσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις μεταφορές ή εκδρομές που διαθέτουμε. Λαμβάνοντας υπόψη κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν φέρουμε ευθύνη για λανθασμένες ενέργειες τρίτων και συνεργατών μας, όπως και για έκτακτες καταστάσεις όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις, αλλαγές δρομολογίων μεταφορικών μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) λόγω αποκλεισμού («εμπάργκο») περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών κ.α. αιτιών. Επίσης δεν μπορούμε να ελέγξουμε και να προβλέψουμε καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων (charters) ή δρομολογημένων αεροπλάνων, πλοίων για τεχνικούς, μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους.
Δεν έχουμε τη δυνατότητα ελέγχου ξένων περιστάσεων προς τη σφαίρα της επιρροής που μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση της μεταφορές ή των εκδρομών  ή σε ζημιές που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών. Όπως: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, τοξικών μολύνσεων, και οποιαδήποτε κατάσταση ανάγκης ή ανώτερης βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν από αυτές. Πάντως θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για την φροντίδα των ταξιδιωτών. Παράπονα αναφέρονται αμέσως στον συνοδό (ή αν λείπει αυτός στα γραφεία μας) και στον παρέχοντα την υπηρεσία εγγράφως. Αν το πρόβλημα δεν λύθηκε επιτόπου, μετά την επιστροφή από το ταξίδι, υποβάλλετε εγγράφως στα γραφεία μας σε διάστημα 7 εργάσιμων ημερών οποιοδήποτε σχετικό παράπονο με οποιαδήποτε έγγραφα ή δικαιολογητικά διαθέτετε για την αιτιολόγηση του. Αν περάσουν οι 7 ημέρες το γραφείο δεν φέρει καμία υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Μετά την αναχώρηση του πελάτη εάν προκύψουν ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης  των  μεταφορών ή εκδρομών  η αποζημίωση περιορίζεται σε ό,τι ρυθμίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. Αποζημίωση που θεμελιώνεται από την μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των παροχών της μεταφορά  ή  της εκδρομής, περιορίζεται μέχρι το διπλάσιο της αξίας στην κατά άτομο τιμή των  μεταφορών ή εκδρομών. Για να είναι δυνατή από πλευράς κόστους η πραγματοποίηση των  μεταφορών ή εκδρομών, απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των 20 συμμετεχόντων. Εφόσον δεν συμπληρωθεί διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το συγκεκριμένο ταξίδι, να ενημερώσουμε τους συμμετέχοντες σε αυτό και να τους επιστρέψουμε τα χρήματα τους πίσω χωρίς να φέρουμε καμιά άλλη υποχρέωση.
 
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Επειδή στις οργανωμένες   μεταφορές ή εκδρομές συμμετέχουν και άλλα άτομα, η συναλλαγή προϋποθέτει την κοινωνική συμπεριφορά που αρμόζει και είναι απαραίτητη η συμμόρφωση όλων προς το πρόγραμμα και τις υποδείξεις των συνοδών, όπως και η έγκαιρη προσέλευση στους τόπους συγκέντρωσης (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κλπ.). Αν η καθυστέρηση και ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της  μεταφοράς  ή  της εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη αλλά και έξοδα χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε. Τα γραφεία μας θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να τον συνδράμει σε αυτό. Στο αεροδρόμιο και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρηση.. Τυχόν απώλεια μέσου μεταφοράς του ταξιδιού λόγω καθυστέρησης σας σημαίνει την απώλεια του συνόλου της υπηρεσίας , χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Τα έξοδα για την επανασύνδεση με την υπόλοιπη ομάδα βαρύνουν τους ταξιδιώτες, το δε γραφείο προσπαθεί όσο είναι δυνατόν να συνδράμει σε αυτό. Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι με δική του απόφαση και αποχωρήσει από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία άλλη υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησης του βαρύνει τον ίδιο.
 Με τον ίδιο τρόπο το γραφείο δεν φέρει ευθύνη για υπηρεσίες οργανωμένων μεταφορών ή εκδρομών που δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, ή λόγω ασθένειας.
 
5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Το γραφείο έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης για κάθε  μεταφορά  ή  εκδρομή που διοργανώνει, για περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών, που προκύπτουν από τη μη ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης, καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, υποχρέωση επιστροφής καταβληθέντων, καθώς και επαναπατρισμό των ταξιδιωτών(καλύπτονται άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας). Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία του ασφαλιστή είναι στην διάθεση του ταξιδιώτη στο λογιστήριο του γραφείου.
 
6. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη των κατόχων, ανεξάρτητα συνοδείας εκπροσώπου του γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον ή ξενοδοχείο, και η ευθύνη περιορίζεται σύμφωνα με αυτές τις συνθήκες.
Το βάρος των αποσκευών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 κιλά.. Σε περίπτωση υπέρβαρου, τα έξοδα βαρύνουν τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επιτόπου. 
 
 
 
 
7. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ακυρώσεις συμμετοχής από τον ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης υπόκειντο στα παρακάτω ακυρωτικά κατ άτομο, ανάλογα με την χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση:
• 21 έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας της μεταφορά  ή  της εκδρομής.
• 13 έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: 60%της συνολικής αξίας της μεταφορά  ή  της εκδρομής
• 6 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση(non show- μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας της μεταφορά  ή  της εκδρομής.
 
 
8. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Το τουριστικό γραφείο και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του ΗΑΤΤΑ και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Ελλαδας.